Kuchár

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu kuchár na plný úväzok od 02. 09. 2022.

Pozícia: kuchár/ka

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • minimálne výučný list v odbore kuchár

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • manuálna zručnosť,
 • odborná spôsobilosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť,
 • spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • zdravotný preukaz.

Dĺžka praxe:

 • min. 3 roky.

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Tarifný plat 728- Eur

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 02. 09. 2022 do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školského internátu: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice alebo e-mailom na adresu siagarbana@siagarbana.sk,  najneskôr do 25. 06. 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Marta Sepešiová, vedúca ŠJ, telef.  kontakt: 055/6785702
e-mail: marta.sepesiova@siagarbana.sk

Autor/zdroj: Školský internát Antona Garbana, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2022 16:23
Upravené: 08.06.2022 16:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine