Hospodárka

Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu hospodárka.

Voľné pracovné miesto: hospodárka 
Úväzok: 50 % úväzok, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú 
Dátum predpokladaného nástupu: od 01.11.2022 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • Vzdelanie:
  - minimálne  stredné odborné vzdelanie ekonomické
  - stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 500 € mesačne.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosti o prijatie do zamestnania  je potrebné zaslať e-mailom na adresu ss.bielocerkevskake@gmail.com alebo osobne najneskôr do 30. septembra 2022

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Kontakt: Ing. Katarína Lukáčová, poverená riaditeľka SŠ,  telefón + 421903 637 406 alebo ss.bielocerkevskake@gmail.com

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.09.2022 11:55
Upravené: 20.09.2022 11:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine