Hospodár / Pracovník PAM

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu hospodár(ka) školy/pracovník PAM. Jedná sa o hlavný pracovný pomer – 100 % úväzok s termínom nástupu 01.02.2023 (doba určitá – zastupovanie).

Rámcová náplň práce:

 • Tvorba smerníc organizácie podľa potreby a pokynov vedenia školy.
 • Zabezpečovanie komplexnej správy majetku zamestnávateľa podľa platných právnych predpisov.
 • Evidencia inventára školy a zabezpečovanie inventarizácie majetku podľa platných predpisov.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (pracovné zmluvy, dohody, platové dekréty, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, písomné vypracovanie platových dekrétov podľa platných mzdových predpisov). Samostatné zabezpečenie a spracovanie náročnej mzdovej agendy.
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried.
 • Vybavovanie prihlášok a odhlášok do sociálnej a zdravotnej poisťovne pre novo nastupujúcich a odchádzajúcich zamestnancov.
 • Zabezpečovanie komunikácie s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, daňovým úradom.
 • Koordinácia práce upratovačiek, školníka, údržbárov a vrátnika.

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa ekonomického zamerania,
 • 2-ročná prax,
 • ovládanie podvojného účtovníctva.

Iné požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe,
 • orientácia v školskej problematike,
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosti organizačné a komunikačné,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • MS-Office – pokročilá úroveň,
 • bezúhonnosť, - vodičský preukaz sk. B.

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov), - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hrubá mzda od 763 eur.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom (skola@gymnmi.svcmi.sk) s označením „Pracovný pohovor – hospodár(ka)/PAM“ najneskôr do 30.12.2022 do 15:00 hod. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA, riaditeľka školy Telef. kontakt: 056/6441346, email: skola@gymnmi.svcmi.sk

Autor/zdroj: PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 19.12.2022 14:53
Upravené: 19.12.2022 15:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine