Hospodár/ka

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava prijme do pracovného pomeru s nástupom od 01. 12. 2022 hospodára/hospodárku

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • dĺžka odbornej ekonomickej praxe minimálne  6 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet - pokročilý
 • organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť aktívne riešiť problémy
 • flexibilita, zodpovedný prístup k práci, dôslednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • vzdelanie ekonomického zamerania a prax vo verejnej správe vítané
 • ovládanie štátneho jazyka

Odmeňovanie:
v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa počtu rokov praxe uchádzača

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby spracovania a evidencie žiadosti o prijatie do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania  s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy poštou, e-mailom na adresu: skola@oarv.sk alebo osobne doručte v termíne do 03. 11. 2022.

Adresa školy:
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01  Rožňava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
tel.: +421 904 649 100;   +421 903 236 456
e-mail: skola@oarv.sk;   daniela.ziakova@oarv.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 20.10.2022 11:00
Upravené: 20.10.2022 11:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine