Hlavný kuchár / hlavná kuchárka

Riaditeľ Gymnázia, SNP 1, Gelnica informuje o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

Názov zamestnávateľa: Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri Gymnáziu, SNP 1, 056 01 Gelnica

Kontakt:
Nadežda Miklušová, vedúca THÚ
tel. č.: 0910/873 025 053/4821296
e-mail: skola(zavinac)gymgl@gmail.com

Pracovná pozícia: Hlavný kuchár/hlavná kuchárka na 100% úväzok

Predpokladané trvanie: na dobu určitú od 1.9.2022 (zástup počas materskej dovolenky)

Požadované vzdelanie:

  • Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár (výučný list)
  • alebo min. zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou.

Ďalšie požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania, t. j. zdravotný preukaz (predkladá sa až pred podpisom zmluvy).

Zoznam požadovaných dokladov:
Povinné dokumenty:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom (rozpis vzdelaní a zamestnaní),
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane OÚ č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania (vzor).

Náplň práce:

  • príprava a výdaj bežných druhov teplých jedál;
  • dodržiavanie technologických postupov, receptúr, kvality, kvantity jedál;
  • dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny.

Platové zaradenie a plat:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Iné doplňujúce údaje:
Všetky potrebné dokumenty zašlite poštou alebo e-mailom do 19. 08. 2022 (piatok). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú stanoveným kritériám. Do výberového konania môžu byť zaradení aj uchádzači bez požadovaného vzdelania avšak uprednostnení budú tí s praxou v zariadení spoločného stravovania.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.07.2022 15:11
Upravené: 14.07.2022 15:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001