Hlavná kuchárka

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu hlavná kuchárka s nástupom od 15. augusta 2022.

Voľné pracovné miesto na dobu:
Pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Pracovný čas:
od 07:00 do 15:00 hod.

Pozícia:
Hlavná kuchárka
Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné, osobnostné predpoklady a ďalšie požiadavky:
· Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár/-ka / výučný list
· Minimálna prax 3 roky v oblasti gastronómie
· Bezúhonnosť
· Osobnostné a morálne predpoklady
· Zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
· Zodpovednosť, spoľahlivosť
· Schopnosť pracovať v kolektíve aj samostatne
· Schopnosť organizovať a komunikovať (jednanie s ľuďmi)
· Schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy

Požadované doklady:
· Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
· Profesijný životopis
· Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
· Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
· Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:
V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Tarifný plat 701,- Eur

Náplň práce:
· Obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja na výrobu pokrmov
· Zabezpečovanie postupov výroby jedál vrátane ich výdaja
· Úprava jatočného mäsa, hydiny, rýb na kuchynské spracovanie
· Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov
· Obsluha veľkokapacitných chladiacich a mraziacich zariadení

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice, elektronicky na adresu: hospodarka@polarka.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy najneskôr do 30.05.2022.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt: 
Mgr. Michal Potoma, riaditeľ školy
Telef. kontakt: 055/6746267,
email: skola@polarka.sk, hospodarka@polarka.sk

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 25.05.2022 12:38
Upravené: 25.05.2022 12:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine