Finančný účtovník / účtovníčka školy

Riaditeľka Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu finančný účtovník/účtovníčka školy na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
 • znalosť zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie
 • znalosť programu WIN IBEU a SAP,
 • prax minimálne 5 rokov v rozpočtovej organizácii (školstvo)
 • ovládanie práce s PC,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • zodpovedný prístup k práci
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:

Nástupný plat podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podľa stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: sekretariat@hotelkake.sk do 30.11.2022 do 12:00 hodiny.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2022 09:14
Upravené: 11.11.2022 09:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001