Finančný účtovník - rozpočtár

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: finančný účtovník - rozpočtár.

Jedná sa o pracovný pomer – 50 % úväzok s termínom nástupu 01.10.2022 (doba určitá – do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú).

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie  2.stupňa ekonomického zamerania,
 • min. 3- ročná prax v oblasti podvojného účtovníctva.

Iné požiadavky:

 • skúsenosti s implementáciou projektov a grantov,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • dobrý time management a schopnosť dodržiavať termíny,
 • schopnosť analyticky myslieť a orientácia na detail,
 • znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe,
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • MS - Office – pokročilá úroveň,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov), - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zohľadnení 50 % – ného úväzku vo výške od 356,50 € - do 428,- € (závisí od počtu odpracovaných rokov) + osobný príplatok.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom s označením „Pracovný pohovor – finančný účtovník - rozpočtár“ najneskôr do 22.9.2022 do 12:00 hod. na adresu: sosags-pribenik@sosags.sk.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Silvia Sakáčová - riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/6285020, email: sosags-pribenik@sosags.sk

Autor/zdroj: Ing. Silvia Sakáčová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2022 16:35
Upravené: 31.08.2022 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001