Asistentka riaditeľa školy

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 15.09.2022 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu asistentka riaditeľa školy.

Dátum nástupu je od 16. 09. 2022 do 30. 06. 2023 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské, resp. vysokoškolské,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - pokročilý, Outlook – pokročilý,
 • prax v oblasti registratúry a archivácie dokumentov,
 • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť,
 • organizačné zručnosti,
 • komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • flexibilita s orientáciou na ciele,
 • príjemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Platová trieda 5 a platový stupeň podľa odpracovaných rokov (od 713,00 do 855,50 €).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com do 14. 09. 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 055/622 80 31  Mgr. Lenka Gumanová, personalistka

Autor/zdroj: SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2022 16:36
Upravené: 31.08.2022 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001