Administratívny pracovník, mzdár, ekonóm

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste.

Kategória: administratívny pracovník, mzdár, ekonóm
Pozícia: asistentka riaditeľa školy, mzdár na 100 % úväzok
Dátum predpokladaného nástupu: 1. 9. 2022

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - pokročilý, Outlook – pokročilý,
 • prax v oblasti registratúry a archivácie dokumentov výhodou,
 • ekonomické vzdelanie
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni výhodou,
 • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť,
 • organizačné zručnosti,
 • komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • flexibilita s orientáciou na ciele,
 • príjemné vystupovanie a základné znalosti spoločenského protokolu.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu:
Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Janka Kráľa 25, 079 01  Veľké Kapušany alebo  skola@sosvkjkrala.edupage.org
do 19.8.2022.

Kontaktná osoba:
Ing. Richard Mokoš, MBA, riaditeľ školy
e-mail: skola@sosvkjkrala.edupage.org

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb Veľké Kapušany
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2022 09:10
Upravené: 11.07.2022 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine