Odborný referent (ekonóm)

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

Pozícia: odborný referent – ekonóm
Pracovný pomer: na dobu určitú (1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)
Úväzok: plný pracovný úväzok
Predpokladaný termín nástupu: 01. 04. 2022
Kontakt: 055 / 72 770 22, 0948 974 007; mail: spsdke@spsdopravnake.sk
Miesto výkonu práce: Hlavná 113, Košice

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné vzdelanie ekonomické (účtovníctvo), resp. vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom odbore I., alebo II. stupňa
 • ovládanie štátneho jazyka
 • odborná prax minimálne 2 roky
 • prax v oblasti podvojného účtovníctva
 • znalosť legislatívy v oblasti personalistiky a miezd 
 • prax v príslušnej oblasti v rozpočtovej organizácii výhodou
 • skúsenosti s administratívnou agendou
 • práca s PC (Office, internet)
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Pracovná náplň:

 • samostatná odborná účtovnícka práca a fakturácia,
 • komplexné  a samostatné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, vyhodnocovanie hospodárenia školy,
 • zabezpečenie personálnej politiky v prepojení na problematiku odmeňovania a vedenia personálnej a mzdovej agendy v plnom rozsahu,
 • ovládanie ekonomického programu WinIBEU, aplikácie Citrix, SAP BW výkazníctvo.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dosiahnutého stupňa vzdelania (od 830,50 € pre SŠ, od 909,50 € pre VŠ )+ osobný príplatok.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • zodpovednosť, dôslednosť, spoľahlivosť, diskrétnosť, schopnosť zvládať záťažové situácie, flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce aj samostatnej práce.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania  spolu so životopisom a ostatnými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu spsdke@spsdopravnake.sk do 21. 03. 2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.03.2022 15:00
Upravené: 24.05.2022 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine