Majster pre OV

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance prijme do pracovného pomeru Majstra pre OV –inštruktora pre prácu na poľnohospodárskych, stavebných strojoch, vysokozdvižnom vozíku a ručných motorových píl.

Voľné je 1 pracovné miesto pedagogického zamestnanca v zmysle §84 odsek 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste.

Kategória  zamestnancov: Pedagogický zamestnanec

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu - dohodou: 01.05.2022 - dohodou
Úväzok: Plný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. ., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov .

Požadované vzdelanie a ďalšie kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa
 • znalosť práce s PC
 • Oprávnenia, doklady a preukazy na obsluhu poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov, vysokozdvižných vozíkov a ručných motorových píl

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance
Dátum predpokladaného nástupu: 01.mája 2022
Kontakt: skola@sosoasso.sk, 056/6522264
Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy Platová trieda podľa zaradenia PZ, vzdelania a v závislosti od odpracovaných rokov.

Predpoklady na výkon práce:

 • znalosť úradného jazyka
 • bezúhonnosť
 • flexibilita a schopnosť pracovať so žiakmi
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • osvedčenia, doklady a preukazy o odbornej spôsobilosti na požadované stroje a zariadenia
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných      údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôležité usmernenie - GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu školy, osobne alebo e-mailom na  adresu, skola@sosoasso.sk, do 26.04.2022 do 12,00 hod.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba: Ing. Michal GIČ – riaditeľ školy, t.č. 056/6522264,  skola@sosoasso.sk

Autor/zdroj: Ing. Michal GIČ, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.04.2022 13:04
Upravené: 24.05.2022 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine