Kuchárka

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

Pozícia: kuchárka  (100% úväzok)  

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár /výučný list/
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • minimálna prax 3 roky.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer:

  • doba určitá od 1. marca 2022 do 28. 2. 2023, s možnosťou následného  predĺženia na dobu neurčitú.

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, minimálny tarifný plat 701,00 EUR.

Termín podania žiadosti: do 17. februára 2022

Adresa: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice.  Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: ekonom@spsdopravnake.sk.

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PhDr. Agáta Vaňová, odborná referentka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2022 07:05
Upravené: 24.05.2022 15:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001