Kuchárka

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 informuje o voľnom pracovnom mieste - na pracovnú pozíciu kuchárka .

Voľné pracovné miesto na dobu určitú – na obdobie 1 roka

Pozícia: kuchárka

Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
  • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:

  • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenia a plat:

zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme minimálny plat  701 ,-€ /2 plat. trieda 14 plat .stupeň + príplatok za zmennosť

Iné kritériá a požiadavky:

  • Zdravotná spôsobilosť
  • Schopnosť pracovať v kolektíve
  • Flexibilita
  • Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou  na adresu: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice, elektronicky na adresu: www.siagarbana.sk do 31.01.2022.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt:
Marta Sepešiová – vedúca školskej jedálne
Telef. Kontakt: 055/6785 703

Autor/zdroj: Ing. Katarína Takácsová – riaditeľka Školského internátu A. Garbana
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.01.2022 07:00
Upravené: 14.01.2022 14:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról