Kuchár

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu kuchár na plný úväzok.

Pozícia: kuchár

Termín nástupu: ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie v odbore kuchár (výučný list)

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť
 • odborná spôsobilosť
 • samostatnosť, zodpovednosť
 • spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť.

Dĺžka praxe:

 • minimálne 3 roky

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Tarifný plat 728- Eur

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy : Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice, alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@zsjuznake.sk do 30.03.2022

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.03.2022 17:00
Upravené: 24.05.2022 15:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001