Kompetencie a legislatíva

V oblasti životného prostredia Košický samosprávny kraj:

  • sleduje stav zložiek životného prostredia v regióne, najmä kvalitu vody, ovzdušia a prírodného prostredia,
  • pripravuje dokumenty potrebné na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu,
  • vydáva stanoviská v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie,
  • rieši otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi, územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (EIA, SEA), poskytuje odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností (EIA, SEA),
  • navrhuje a kontroluje realizáciu projektov v oblasti životného prostredia regiónu,
  • v súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia.

Vo svojej činnosti sa Košický samosprávny kraj riadi nasledovnými zákonmi a nariadeniami:

V oblasti životného prostredia ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva stanoviská k novým činnostiam v území (EIA) a ku strategickým dokumentom (SEA).

Ďalšie špecifické pôsobnosti sú definované v zákone o vodách, o ochrane prírody a krajiny, o odpadoch a o ochrane prírody a krajiny.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 02.09.2022 16:25
Upravené: 13.09.2022 08:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001