Urýchlenie zavádzania ekologickej vodíkovej mobility v regiónoch EÚ

Odvetvie dopravy je zodpovedné za približne 25 % celkových emisií CO2 v EÚ-27 s významnými negatívnymi externalitami, ako je znečistenie ovzdušia a hluk. Dosiahnutie cieľa EÚ do roku 2050, ktorým je klimatická neutralita, si vyžaduje dekarbonizáciu tohto odvetvia prostredníctvom mnohostranného prístupu, pričom v súčasnosti nemôže jediná žiadna technológia poskytnúť úplnú alternatívu pre fosílne palivá.

Zelený vodík (H2) sa ukázal ako životaschopná možnosť na dekarbonizáciu ťažko elektrifikovateľnej dopravy. Regióny EÚ, aby využili túto príležitosť zeleného rastu, musia urýchlene riešiť medzery v politike a rozdiely v regionálnom rozvoji, ktoré sa už objavili medzi vyspelými a zaostávajúcimi územiami EÚ.

GH2M umožní zúčastneným regiónom podporiť a urýchliť integráciu zelených H2 technológií do plánovania udržateľnej mobility a infraštruktúry, pričom podporí dekarbonizáciu ťažko elektrifikovaných oblastí v sektore dopravy a zdôrazní synergie s nulovými emisiami uhlíka medzi mestskými a inými typmi (napr. logistika pre veľké zaťaženie, železničná doprava) koncových aplikácií mobility. Za týmto účelom GH2M spája 8 partnerov z 8 regiónov EÚ, ktoré sú v súčasnosti v rôznych fázach zavádzania riešení mobility na báze H2.

Prostredníctvom spoločného učenia sa politík a aktivít výmeny skúseností partneri GH2M zlepšia implementáciu svojich územných politík budovaním kapacít a výmenou poznatkov o tom, ako:

  • Urýchliť nasadenie vozidiel H2 v mestskej a ťažkej doprave (motorové/pozemné vozidlá, ako sú autobusy a nákladné autá) a vo vznikajúcich aplikáciách konečného použitia (ako je železničná, námorná).
  • Naplánovať si efektívne zavádzanie infraštruktúry pre tankovanie a budovanie synergií medzi rôznymi koncovými použitiami v súlade s plánovaním udržateľnej mobility.
  • Zabezpečiť, aby boli aplikácie mobility H2 integrované so sieťou výroby a distribúcie zeleného vodíka a výroby obnoviteľnej energie.

Logo projektu

Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions

The transportation sector is responsible for around 25% of total CO2 emissions in the EU-27, with significant negative externalities such as air and noise pollution. Achieving EU’s 2050 goal of climate neutrality necessitates the decarbonisation of the sector through a multi-pronged approach, single no single technology can currently provide a complete alternative for fossil fuels.

Green hydrogen (H2) has emerged as a viable option to decarbonise hard-to-electrify transportation. EU regions, to capitalise on this green growth opportunity, need to urgently address policy gaps and regional development disparities that have already emerged between advanced and lagging EU territories.

GH2M will enable the participating regions to foster and accelerate the integration of green H2 in their sustainable mobility and infrastructure planning, supporting the decarbonisation of hard-to-electrify areas of the transportation sector and emphasising zero-carbon synergies between urban and other types (e.g., heavy-duty logistics, rail) of end-use mobility applications. To this end, GH2M brings together 8 partners from 8 EU regions, which are currently at different stages regarding the deployment of H2-based mobility solutions.

Through joint policy learning and exchange of experience activities, GH2M partners will improve the implementation of their territorial policies, by building capacities and exchanging knowledge on how to:

  • Accelerate the deployment of H2 vehicles in urban and heavy-duty transport (motor/land vehicles such as buses and trucks) and in emerging end use applications (such as rail, marine)
  • Plan for effective refuelling infrastructure roll-out and building synergies among different end-uses in line with sustainable mobility planning
  • Ensure that H2 mobility applications are integrated with the network of production and distribution of green hydrogen and renewable energy generation.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.04.2024 09:15
Upravené: 30.05.2024 14:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001