Župa chce zmonitorovať kvalitu životného prostredia v okolí cementárne v Turni nad Bodvou

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja tiež budú v pondelok podľa osobitného zreteľa rozhodovať aj o predĺžení nájmu nebytových priestorov pre Košický seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Cirkev tam prevádzkuje dve materské škôlky, aj pre deti so špeciálnymi potrebami.

Hlasy obyvateľov 13 obcí v okolí cementárne Turňa nad Bodvou, ktorí sa roky sťažujú na zlú kvalitu ovzdušia, čierny prach v záhradách, zápach a zvýšenú chorobnosť, sú vypočuté. Župa zmonitoruje znečistenie ovzdušia v okolí Turne nad Bodvou. Na dátovú analýzu ako aj samotný monitoring plánuje získať z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR dokopy vyše 250 000 eur. Na pondelkovom zasadnutí Zastupiteľstva KSK poslanci rozhodnú o spolufinancovaní projektu, župa by mala prispieť viac ako 13-tisícami eur.

„Aj na rokovaní zastupiteľstva sme v minulosti v rámci Otvorenej samosprávy prijali a vypočuli občiansky hlas k tomu, ako výrobná prevádzka cementárne dlhodobo ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov v okolí Turne nad Bodvou. Je to problém, ktorý chceme riešiť aktívne. Potrebujeme však dáta, ako prevádzka cementárne vplýva na ovzdušie, pôdny ekosystém, potravinový reťazec a celkovú kvalitu života. Monitoring kvality ovzdušia by mal v okolí Turne nad Bodvou prebiehať v roku 2024. Na základe sťažností obyvateľov zároveň Košický samosprávny kraj podal podnet na Slovenskej inšpekcii životného prostredia na vykonanie mimoriadnej kontroly so zameraním na spôsob nakladania s odpadom na spoluspaľovanie a dodržiavanie výrobno-technologických podmienok,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župa požiadala aj o postavenie účastníka konania pri každej ďalšej zmene integrovaného povolenia v prevádzke cementárne. Župa sa tiež zapojí do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA navrhovateľa Danucem SK a.s. a neodporučí jeho žiadosti vyhovieť. V stanovisku zároveň požiada kompetentné orgány o zabezpečenie kontinuálneho monitoringu ovzdušia v okolí areálu cementárne, ktorý preukáže vplyv výrobnej prevádzky na životné prostredie.

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja budú v pondelok rozhodovať aj o predĺžení nájmu nebytových priestorov pre Košický seniorát evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, a to podľa osobitného zreteľa. Cirkev v priestoroch už 10. rok prevádzkuje Evanjelickú materskú školu – Sovičky. Piaty rok tu funguje aj Evanjelická špeciálna materská škola – Za rúčky, ktorú navštevujú deti s rôznym stupňom postihnutia s narušenou komunikačnou schopnosťou, Downovým syndrómom, ADHD, Aspergerovým syndrómom či kombináciou diagnóz. Na programe 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK sú tiež výročné správy za rok 2022 organizácií Košice Región Turizmus a Inovačné centrum Košického kraja. Krajskí poslanci okrem toho po výberovom konaní odobria novú riaditeľku Bábkového divadla Košice Lenku Papugovú.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.06.2023 12:11
Upravené: 16.01.2024 13:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001