Župa vypočula občanov z okolia cementárne Turňa nad Bodvou, chystá sa monitoring ovzdušia

Úrad koná na základe podnetov od občanov, ktorí sa sťažujú na zhoršenú kvalitu v okolí cementárne.

Košický samosprávny kraj získal prostriedky na projekt, ktorým zmonitoruje kvalitu životného prostredia v okolí cementárne v Turni nad Bodvou. „Dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 85-tisíc eur poslúži na laboratórnu a dátovú analýzu znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdu a potravinový reťazec v okolí cementárne. Analýza vplyvu výroby na kvalitu obyvateľov je aktuálne o to dôležitejšia, keďže Ministerstvo životného prostredia SR schválilo rozšírenie prevádzky cementárne. V týchto dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa laboratórnych prác a spracovateľa certifikovanej analýzy rizika,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Výsledky monitoringu by mali byť známe po lete. 

Spolufinancovanie kraja v zmysle zmluvy je minimálne 5 %. Projekt bude riešený v troch samostatných, na seba nadväzujúcich krokoch. V prvom bude realizovaná dátová a čiastková  laboratórna analýza dotknutého územia za účelom stanovenia najkritickejších lokalít. Následne sa prostredníctvom laboratórnych odberov stanoví prítomnosť znečisťujúcich látok, ako ťažké kovy, organické znečisťujúce látky, PCB a pod. V poslednej etape prebehne posúdenie vplyvu znečisteného ovzdušia na ekosystém a potravinový reťazec dotknutého územia, teda vplyvu prevádzky na kvalitu života obyvateľov v dotknutej oblasti. Výsledkom bude certifikovaná štúdia analýzy rizík, na základe ktorej budú vyhodnotené dopady a navrhnuté opatrenia.

Košická župa uplynulý rok informovala, že jej bolo doručených viacero podnetov na zhoršený stav životného prostredia v okolí cementárne spoločnosti Danucem Slovensko a.s. Obyvatelia 13 obcí z okolia Turne nad Bodvou sa sťažovali na zhoršenú kvalitu ovzdušia, čierny prach v záhradách, zápach a zvýšenú chorobnosť. Podľa neoficiálnych vyjadrení zamestnancov cementárne v prevádzke prebieha, okrem spaľovania TAP-ov, aj spaľovanie zvyškov vedľajšieho živočíšneho produktu a medicínskeho materiálu, ktoré menia typický zápach a negatívne vplývajú na kvalitu života obyvateľov v dotknutom území. Na základe uvedeného podal KSK podnet na vykonanie mimoriadnej kontroly na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice (IŽP Košice), ktorá bola zameraná na kontrolu spôsobu nakladania s odpadom určeného na spoluspaľovanie v predmetnej prevádzke. Zároveň kraj žiadal o vykonanie kontroly dodržiavania výrobno-technických podmienok, za ktorých je predmetný odpad spoluspaľovaný, vrátane monitoringu emisií zo súvisiacich zdrojov znečisťovania ovzdušia.  

V máji minulého roka Inšpektorát životného prostredia Košice pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní podmienok integrovaného povolenia k vykonávaniu činnosti v prevádzke, konkrétne prekročenie platného celkového emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky. Na základe zistených skutočností inšpektorátu bude postupovať v zmysle ustanovení zákona a uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 30.01.2024 12:40
Upravené: 15.02.2024 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001