Lekári

Správne konanie vo veci uloženia pokuty vo veci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prebieha v súlade s § 81 a nasledujúcimi zákona č. 578/2004 Z. z. ako aj v súlade so zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Priebeh správneho konania:

  • Prešetrenie podnetu/ vykonanie kontroly
  • Upovedomenie o začatí správneho konania o uložení pokuty - účastník konania má možnosť predkladať všetky dôkazy - listinné, svedectvá...svedčiace v jeho prospech, resp. slúžiace k ozrejmeniu veci.
  • Vydanie rozhodnutia v lehote 30 dní od začatia správneho konania vydá správny orgán rozhodnutie vo veci, ktorým buď účastníkovi konania uloží pokutu/ ak sa nepreukáže spáchanie správneho deliktu konanie zastaví. 

Rozhodnutie o uložení pokuty (príklad 1)
Rozhodnutie o uložení pokuty (príklad 2)

Okrem uloženia pokuty správny orgán uloží účastníkovi konania v rozhodnutí tiež povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty ma účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V rámci autoremedúry správny orgán môže rozhodnutie zmeniť tým, že odvolaniu vyhovie, ak nie postúpi odvolanie so spisovým materiálom na odvolací orgán - Ministerstvo zdravotníctva SR.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2017 07:49
Upravené: 23.05.2022 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001