Košický kraj zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach

Okrem dozoru nad dodržiavaním legislatívnych nariadení chce kraj aj pomáhať a usmerňovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. V rámci kontrol im preto poskytne metodicko-edukačnú a podpornú činnosť.

Košický samosprávny kraj (KSK) reaguje na pribúdajúce podnety od občanov, ktoré sa týkajú možného porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti. V roku 2020 preto zintenzívni kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach. Kompetenciu dozornej činnosti ukladá župe § 46 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„Pacienti v našom kraji majú právo na poskytovanie kvalitnej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Z tohto dôvodu je Úrad KSK povinný prešetriť všetky doručené podnety zo strany pacientov, ktorí majú podozrenie, že im nebola poskytnutá zákonom stanovená zdravotná alebo lekárenská starostlivosť. Prácu zdravotníckych pracovníkov si veľmi vážim a bol by som veľmi nerád, ak by tieto kontroly vnímali negatívne. Naopak, verím, že vďaka podnetom od občanov dokážeme skvalitniť poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v našom kraji,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Najviac podnetov od obyvateľov kraja sa týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti na ambulanciách.

Kraj vykoná kontrolnú činnosť primárne u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v jednotlivých odboroch špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Následne bude pokračovať v dozornej činnosti aj u ostatných poskytovateľov. Na základe podnetov od občanov sa zameria aj na kontroly v úseku humánnej farmácie, teda na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, výdajní zdravotníckych pomôcok a výdajní audioprotetických pomôcok. Popri kontrolách na základe podnetov od občanov vykoná kraj aj preventívny dozor.

„Okrem kontrol zameraných na dodržiavanie legislatívnych nariadení chceme zároveň pomáhať a usmerňovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Z tohto dôvodu bude s kontrolami spojená metodicko-edukačná a podporná činnosť, napríklad pri podávaní žiadostí na prevádzku zdravotníckeho zariadenia, či v oblasti počítačovej gramotnosti. Práve takáto pomoc môže poskytovateľom výrazne uľahčiť prácu, ušetriť financie a zefektívniť spôsob vybavovania náležitostí vo vzťahu ku KSK,“ dodal Trnka.

V podpornej oblasti sa kraj zameria predovšetkým na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú potrebné znalosti vo využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku KSK. Metodicky bude župa pôsobiť aj pre nových ambulantných poskytovateľov, ktorým bude nápomocná pri spustení prevádzkovania novej ambulancie.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.01.2020 12:56
Upravené: 22.12.2021 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001