V kancelárii prvého kontaktu aj o nezrovnalostiach v učebnici fyziky

Až 1 479 ľuďom poskytla svoje služby Kancelária prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja v roku 2014. Z toho 1100 ľudí navštívilo kanceláriu osobne, 357 občanov žiadalo poradenstvo telefonicky, 22 e-mailom.

Kancelária prvého kontaktu (ďalej KPK) bola zriadená na Úrade Košického samosprávneho kraja v septembri 2010 za účelom poskytovania komplexného sociálneho poradenstva pre všetkých občanov na jednom mieste.

„Najčastejšie sa občania pýtali na možnosti umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti KSK, na poskytovateľov sociálnej služby, aktuálne voľné miesta, na podávanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, či žiadali o pomoc pri vypĺňaní uvedených žiadostí,“ vymenúva Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK.

Ďalej sa občania zaujímali o možnosti využitia rôznych foriem a druhov sociálnych služieb pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom, napríklad po prepustení z nemocnice, v situácii keď rodinní príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov (bytová otázka, hmotná núdza, bezdomovci, chovanci z detských domovov, informácie o útulkoch, o domove na pol ceste), riešenie sťažností klientov zariadení (úhrada za sociálnu službu, strava). Občania žiadali aj informácie, ktoré nespadajú do kompetencie samosprávneho kraja - o poplatkoch za odvoz smetia v Košiciach, o príspevku na kremáciu. Zaujímavosťou bolo napríklad to, že upozornili na chybu pri obrázkoch v učebnici fyziky.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva neustále zlepšuje poskytovanie sociálnych služieb a hľadá optimálne riešenia pre uspokojovanie potrieb občanov. „Spokojnosť občanov zisťujeme prostredníctvom anonymného dotazníka, ktorého cieľom je objektívne posúdiť činnosť a kvalitu poskytovaných služieb v Kancelárii prvého kontaktu a zároveň získať podnety a návrhy na možné zlepšenie,“ dopĺňa Zuzana Jusková. Z vyhodnotených dotazníkov spokojnosti (za rok 2014) vyplynulo, že občania, ktorí navštívili KPK boli spokojní s činnosťou a kvalitou poskytovaných služieb.

O 41 % vzrástla aj návštevnosť Poradensko-informačného centra

V poradensko-informačnom centre (ďalej PIC) , ktoré v roku 2008 zriadil Referát zdravotníctva Odboru sociálnych vecí a zdravotnícka na Úrade KSK, zamestnanci poskytli poradenstvo v 307 prípadoch (pre porovnanie: v roku 2013 v 181 prípadoch).

Cieľovou skupinou informačného centra sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia lekárenskej starostlivosti a  iní žiadatelia o informácie - pacienti, podávatelia, sťažovatelia. Najčastejšie sa na poradenské centrum obracali kvôli informácii týkajúcej sa vydania povolenia pre poskytovateľov zdravotnej, ako aj lekárenskej starostlivosti.

„Poskytovali sme aj informácie o zmenách údajov v povolení pri poskytovateľoch zdravotnej, ako aj lekárenskej starostlivosti, informácie o zrušení povolenia, o výške správneho poplatku, o lehotách v konaní. Oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho kalendárneho roka, sa občania čoraz častejšie obracali na PIC s požiadavkou týkajúcou sa platieb vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Nezanedbateľným problémom je ale aj odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti,“ hodnotí činnosť PIC za vlaňajšok Zuzana Jusková.

Prínosom fungovania KPK a PIC je odľahčenie práce ostatných zamestnancov referátov pri poskytovaní poradenstva v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva.

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.03.2015 12:46
Upravené: 22.12.2021 14:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001