Upozornenie v súvislosti s prednostným poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zmeny súvisiace s úpravou ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

Košický samosprávny kraj v súvislosti so zmenou ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že v zákone č. 365/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k nasledujúcej zmene inštitútu prednostného poskytovania zdravotnej starostlivosti:

Podľa ustanovenia § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z., poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré musí schváliť samosprávny kraj a ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu jeho ordinačných hodín; medzi ordinačnými hodinami vyhradenými na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti musia byť vyhradené minimálne dve hodiny na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. Uvedené ustanovenie nadobúda účinnosť dňa 1. 12. 2013.

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. decembra 2013, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti najneskôr do 31. januára 2014. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré neboli schválené a potvrdené samosprávnych krajom, do schválenia a potvrdenia ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. apríla 2014.

Postup schvaľovania ordinačných hodín a schvaľovania výšky úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti je upravený spolu s príslušným tlačivom v Usmernení č. 6/2013 zverejnenom na webovom sídle KSK v časti zdravotníctvo:

http://web.vucke.sk/files/zdravotnictvo/zdravotna-starostlivost/nove-usmernenie-ohpredn-8-1-2014.pdf

Poskytovateľ, ktorý nepožiada o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín s osobitným označením ordinačných hodín vyhradených na prednostne poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude oprávnený ich po 30.4.2014 využívať, a teda ani vyberať poplatok za prednostne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Žiadosti nemusia podávať poskytovatelia, ktorých schválené ordinačné hodiny spĺňajú podmienky uvedené v ustanovení § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

 

MUDr. Štefan Lipčák
lekár samosprávneho kraja

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2014 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001