Upozornenie na povinnosť doručiť cenník zdravotných výkonov

Podľa § 102r ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.) je poskytovateľ povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne (doporučene poštou, podaním na podateľňu) zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) zákona 578/2004 Z.z. a zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv) zákona č. 578/2004 Z.z.

Košický samosprávny kraj upozorňuje poskytovateľov, ktorí si uvedenú povinnosť nesplnili, o urýchlené zaslanie cenníka všetkých zdravotných výkonov a zoznamu zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých možno požadovať úhradu.

V prípade, že v rámci vykonania dozoru v zdravotníckom zariadení poskytovateľa Košický samosprávny kraj zistí porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g) a zv), uloží takémuto poskytovateľovi pokutu až do 3319 eur (§82 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z.z.).

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.07.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001