Stanovisko KSK k vyberaniu poplatkov v rámci ÚPS

Vážený poskytovateľ lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) a ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len „ÚPS“), v súvislosti s novelizáciou právnych predpisov týkajúcich sa okrem iného aj vyberania poplatkov na ambulanciách LSPP a ÚPS, uvádzame nasledovné stanovisko.

Obsah predmetného usmernenia bol konzultovaný s MZSR (Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZSR), ktoré potvrdilo jeho správnosť. Na základe uvedeného preto žiadame poskytovateľov ÚPS, aby pri vyberaní poplatkov postupovali v zmysle uvedených inštrukcií. 


Pozn.: APS – ambulantná pohotovostná služba
           ÚPS – ústavná pohotovostná služba
 

Výška úhrady (§ 38a ods. 6 zákona č. 577/2004 Z.z.):

(6) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ÚPS je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c)

a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,

Záver:

Platí ustanovenie písm. b) a c), nakoľko výška úhrady 10 € uvedená v písmene a) platí iba v prípade, ak v bodoch b) a c) nie je uvedená inak.

b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba28a)

Záver:

1. Toto ustanovenie je účinné od 1.11.2017, tzn. platí v súčasnosti až do vzniku pevnej siete APS.

2. Pri návšteve ÚPS do 22.00 hod. je poskytovateľ ÚPS oprávnený vyberať poplatky
vo výške 2 eurá, avšak pri návšteve ÚPS po 22,00 hod. je poskytovateľ ÚPS oprávnený vyberať poplatky vo výške 10 eur.

3. Poplatky vo výške 2 eur, resp. 10 eur môže poskytovateľ ÚPS vyberať len v prípade, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) zákona
č. 577/2004 Z.z.

4. Vyberanie poplatkov zo strany poskytovateľov ÚPS nie je (v zmysle predmetného zákona) ich povinnosťou, ale oprávnením.

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.

Záver:

Predmetné ustanovenie je síce účinné od 1.11.2017, no zatiaľ neplatí, pretože sa to vzťahuje na odoslanie poistenca z APS, na poskytovanie ktorej ešte nemá vydané povolenie žiadny poskytovateľ. Jeho zavedenie do praxe bude postupné, nakoľko je viazané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nových ambulanciách pevnej siete APS, ktoré budú vznikať priebežne.

Oslobodenie od úhrady (§ 38 ods. 8 písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z.):

Od povinnosti úhrady v rámci ÚPS je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

1. APS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,

2. ÚPS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,

3. ÚPS a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,

4. APS a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

5. ÚPS a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,

6. APS alebo ÚPS, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V súčasnosti platia body 2, 3, 5 a bod 6 v časti týkajúcej sa ÚPS. Body 1, 4 a bod 6 v časti týkajúcej sa APS zatiaľ neplatia, nakoľko ešte nedošlo k vzniku pevnej siete APS.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.11.2017 10:00
Upravené: 23.05.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001