Ordinačné hodiny - novelizácia

V zmysle novely zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.11.2017 sú ordinačné hodiny definované nasledovne: „ORDINAČNÉ HODINY sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť, okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby .“ /§2 ods. 32/

Samosprávny kraj schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť; ak je minimálny rozsah ordinačných hodín ustanovený osobitným predpisom samosprávny kraj môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu.“ /§46 ods. 1 písm. m)/

Pozn.: prípady hodné osobitného zreteľa budú Košickým samosprávnym krajom posudzované individuálne u každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri schvaľovaní ordinačných hodín.

V zmysle novely zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.11.2017 sú ordinačné hodiny definované nasledovne:

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom rozsahu.“ /§79 ods. 1 písm. ap)/

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.10.2017 12:26
Upravené: 23.05.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001