Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj ( KSK) má rozlohu 6 754,5 km2. Podľa údajov Štatistického úradu žilo na území KSK k 31.12.2015 796 650 obyvateľov s hustotou osídlenia 118 obyvateľov/ km2. Týmto podielom obyvateľov je KSK po Prešovskom samosprávnom kraji druhým najľudnatejší na Slovensku. Rozloženie obyvateľstva je v rámci kraja nerovnomerné. Najviac obyvateľov kraja žije v krajskom meste Košice s podielom 30,68% z celkového počtu obyvateľstva, naopak najnižší podiel obyvateľstva žije v okresoch Sobrance a Gelnica. Košický samosprávny kraj má 11 okresov: Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov a 440 miest a obcí.

Rozhodnutia o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydáva referát zdravotníctva prostredníctvom farmaceuta samosprávneho kraja. Na území KSK máme vydaných 311 povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Z tohto počtu je  248 verejných lekární, 21 pobočiek verejných lekární, 33 výdajní zdravotníckych pomôcok, 1 výdajňa audio – protetických zdravotníckych pomôcok a 8 výdajní ortopedicko – protetických zdravotníckych pomôcok. Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú rozmiestnení v rámci kraja nerovnomerne. Najviac ich je v meste Košice  132.

Farmaceut Košického samosprávneho kraja zabezpečuje vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK). Ak k dohode so  SLeK nedôjde, po nariadení farmaceutom samosprávneho kraja. V súčasnosti je poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach organizované nasledovne: Košice - lekárenská pohotovostná služba   nadväzuje na LSPP pre dospelých a LSPP pre deti a dorast. Lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť nepretržite 24 hodín, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov.  V ostatných okresoch  sa lekárne pri poskytovaní lekárenských pohotovostných služieb striedajú v denných, resp. týždenných intervaloch. Dĺžka poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby je v jednotlivých okresoch kraja rozdielna a odzrkadľuje požiadavky obyvateľov.

V mesiaci jún 2015 realizoval KSK projekt s názvom „Projekt informačnej nálepky pre pacientov v KSK“. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť efektivitu toku informácií k pacientom v rámci Košického kraja v súvislosti s poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci a lekárenskej pohotovostnej služby. V rámci tohto projektu bola zaslaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povinnosť  vykonávať lekársku službu prvej pomoci a poskytovateľom lekárenskej starostlivosti informačná nálepka. Obsah tejto nálepky tvoria dôležité čísla (112, 155, 150, 158), usmernenie pre občana pri akých stavoch je potrebné volať Záchrannú zdravotnú službu. Ďalej je na nálepke uvedené sídlo a kontakt na LSPP pre dospelých, LSPP  pre deti a dorast, LSPP zubno–lekársku a napokon v dolnej časti  nálepky je uvedený  kontakt na  aktuálny rozpis lekární poskytujúcich lekárenskú pohotovostnú službu. 

Farmaceut KSK vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a zároveň vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní štátneho dozoru. Kontrolnú činnosť vykonáva farmaceut KSK na základe poverenia predsedu samosprávneho kraja.

Medzi najčastejšie zistené nedostatky pri kontrolnej činnosti patria: absencia záznamov o teplote a vlhkosti v jednotlivých miestnostiach lekárne, chýbanie záznamov v knihe omamných látok o príjme a výdaji liekov s obsahom omamných a psychotropných látok, chýbanie zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti, absencia pracovnej náplne pracovníkov, ako aj výdaj liekov osobami bez príslušného vzdelania.

Pri zistených nedostatkoch postupuje KSK v súlade s § 138, ods. 34, zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a začne správne konanie za iné správne delikty.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2017 09:35
Upravené: 23.05.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001