Doplnkové ordinačné hodiny

Zákon 351/2017 Z. z. z 21. decembra 2017 novelizáciou iných právnych predpisov zaviedol inštitút Doplnkových ordinačných hodín.

Zjednodušene: doplnkové ordinačné hodiny slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom mimo riadnych ordinačných hodín a to za priamu platbu lekárovi. Pravdaže nie je to také jednoduché a priamočiare ako to vyzerá. Keďže legislatíva je nezriedka zamotaná a ťažko pochopiteľná, pokúsime sa spôsob fungovania doplnkových ordinačných hodín objasniť.

Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom lekár poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť (pri všeobecnej ambulancii minimálne 35 hodín týždenne). Tieto výkony sú spravidla hradené zo zdravotného poistenia. Doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec štandardných ordinačných hodín a sú poskytované výhradne za priame platby lekárovi. Doplnkové ordinačné hodiny, rovnako ako ordinačné hodiny, schvaľuje samosprávny kraj.

Aby mohol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využívať doplnkové ordinačné hodiny, musí:

 • mať uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a štandardné ordinačné hodiny musia mať rozsah minimálne 30 hodín za týždeň,
 • byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI,
 • mať schválené doplnkové ordinačné hodiny a tieto viditeľne označené nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“,
 • v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni do 20. dňa nasledujúceho mesiaca oznamovať zoznam vyšetrených pacientov (meno, priezvisko a rodné alebo iné identifikačné číslo).

Schválené doplnkové ordinačné hodiny musia spĺňať tieto kritériá:

 • doplnkové ordinačné hodiny musia byť v jednom dni tvorené súvislým úsekom bez prestávok,
 • v jednom týždni nemôže súčet doplnkových ordinačných hodín prekročiť 30% súčtu ordinačných hodín,
 • začínajú po 13-tej hodine a končia na konci pracovnej doby alebo začínajú kedykoľvek, ak ambulancia v ten deň nemá ordinačné hodiny a nejedná sa o všeobecnú ambulanciu.

Pre samotné vyšetrenie platí:

 • pacient sa musí na vyšetrenie objednať cez certifikovaný informačný systém na objednávanie pacientov (NCZI),
 • pacient musí byť vyšetrený najneskôr do 20 dní po objednaní sa na termín,
 • pacient za vyšetrenie platí, a to maximálne 30€,
 • pacient vyšetrený vo všeobecnej ambulancii musí mať s poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • pacient nemusí mať "výmenný lístok" od všeobecného lekára,
 • zdravotná dokumentácia musí obsahovať pacientom podpísaný zápis s "poučením o doplnkových ordinačných hodinách" a výškou úhrady,
 • počet vyšetrených pacientov v rámci doplnkových ordinačných hodín nesmie v kalendárnom mesiaci prekročiť 30% z počtu pacientov vyšetrených v rámci ordinačných.

Doplnkové ordinačné hodiny je možné využívať od 1.1.2019.

Autor/zdroj: PhDr. Peter Dringuš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.01.2019 13:00
Upravené: 23.05.2022 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001