Ambulantná pohotovostná služba

Košický samosprávny kraj týmto informuje záujemcov o prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, že II. kolo výberového konania v zmysle §14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. je dnešným dňom vyhlásené a zverejnené na webe MZ SR.

Bližšie informácie je možné získať na tejto stránke.

Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sú ustanovené predovšetkým v § 14a zákona a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa vyhlasuje na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast uvedený vo Vyhlásení výberového konania na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby samostatne. Z toho dôvodu musí byť každá žiadosť podávaná samostatne v samostatnej obálke na každý vyhlásený pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Lehota na podanie žiadostí je stanovená najneskôr do 1. augusta 2018.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.06.2018 14:48
Upravené: 23.05.2022 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001