Zemplínska Teplica - Regenerácia sídel s rómskym osídlením v obci

Začiatok realizácie projektu: 1.8.2011; Celkové náklady projektu: 801 116,63€

Názov projektu: Regenerácia sídel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica
ITMS Kód projektu: NFP22140120626
Prijímateľ: Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Osídlenie lokality sídla je známe už z 13. storočia ako usadlosti na križovatke poľných ciest. Obec sa v listinách po prvýkrát spomína v roku 1263 pod názvom Cristúr, neskôr Santa Crux, Kereztur, Kiskeresztur, Kerežtur, Križovany, Kerestúr, Zemplínsky Svätý Kríž a od roku 1955 sa volá Zemplínska Teplica. Názov obce bol určený podľa termálneho prameňa Teplica, ktorý sa nachádza v obci. Najstaršie zmienky o Zemplínskej Teplici sú v súvise s hradom Puruštyan ako jeho poddanské príslušenstvo. Obsidiánová lokalita, teplica, jaskynné zbytky a paleolitické archeologické nálezy nasvedčujú, že tu žil človek, ktorý po stáročia zúrodňoval pôdu, menil ortáše na oráčiny a dorábal poľnohospodárske produkty.

Obec bola v roku 1831 kolískou Východoslovenského sedliackeho povstania a na túto pamiatku je vo vstupnom areáli základnej školy umiestnená pamätná tabuľa.

Popis projektu:Revitalizáciou centra obce sa dosiahne úplné odbariérizovanie tejto oblasti, čím sa stane prístupná pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie pri zachovaní architektonického riešenia objektov občianskej vybavenosti a eliminovaní estetických, bodových a architektonických nedostatkov objektov. Takisto sa zvýši aj bezpečnosť priestranstva inštalovaním nových povrchov nášľapných plôch a rekonštrukciou verejného osvetlenia, ktoré bude po realizácii vykazovať znížené svetelné emisie, bude mat lepšiu svietivosť a klesnú aj náklady spojené s jeho prevádzkovaním. Zvýši sa aj atraktivita a konkurencieschopnosť tohto sídla aj v regionálnom i nadregionálnom meradle.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:08
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka