Žehra - Podpora a rozvoj cestovného ruchu

Začiatok realizácie projektu: 6.4.2011; Celkové náklady projektu: 71 707,96€

Názov projektu: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Žehra
ITMS Kód projektu: 22130220019
Prijímateľ: Žehra
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Informácie o obci:Prioritným cieľom projektu je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu a následné zvýšenie konkurencieschopnosti obce Žehra. Realizáciou projektu sa zlepší nielen dobré meno obce, ale prílevom turistov sa zmení i kvalita života obyvateľov obce. Cieľom projektu je jednotlivé aktivity projektu zamerať na propagáciu regiónu i obce. Realizáciou projektu naplníme i ciele Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 schválenej vládou SR.

Popis projektu:Nachádza sa vo východnej časti Hornádskej kotliny, 29 km od SNV. Leží juhovýchodne od Spišského hradu. Patrí k jedným z najstaršie osídlených obcí Spiša. Ku koncu roka mala obec cca 1850 obyvateľov. Teritoriálne patrí do Košického samosprávneho kraja, okresu Spišská Nová Ves na 48º 58´ severnej zemepisnej šírky a 20º 47´ východnej zemepisnej dĺžky v nadmorskej výške 426 metrov nad morom. Kataster obce má rozlohu 9,66 km².

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:08
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy