Žehra - Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci

Začiatok realizácie projektu: 6.4.2011; Celkové náklady projektu: 72 068,04€

Názov projektu: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Žehra
ITMS Kód projektu: 22130220019
Prijímateľ: Žehra
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci: Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245 a viaže sa k farskému kostolu sv. Ducha.

Menej známe sú však archeologické nálezy z katastra obce, ako kusy štiepanej industrie, zlomky keramiky, kamenná sekera a klin, dokumentujúce prítomnosť ľudu kultúry s lineárnou keramikou, želiezovskej skupiny a bukovohorskej kultúry v mladšej dobe kamennej.

Črepy pilinskej kultúry pochádzajú zo strednej a mladšej doby bronzovej, vo fragmentoch sa objavuje keramika púchovskej kultúrnej skupiny a z obdobia sťahovania národov. Najmladšiu skupinu nálezov tvorí slovanská keramika z 9. a 10.st nájdená na brehoch potoka Žehra. So slovenským obyvateľstvo sa stretávame už po celé ďalšie obdobie historického vývoja Žehry, ktorá bola sídlom šľachtického rodu Žehrianskych a od roku 1638 Čákiovcov.

Popis projektu:Technický stav rekonštruovaných objektov bude odpovedať súčasným štandardom a platným normám. Obyvatelia obce získajú reprezentatívny priestor, kde sa budú radi zdržiavať nielen obyvatelia obce, ale predovšetkým návštevníci kultúrnych a prírodných pamiatok. Centrum obce bude pozitívnou vizitkou hlavne pre zahraničných turistov, čim sa zlepší podvedomie o stave vidieka na Slovensku a podporí sa rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Povrch chodníkov, spevnených plôch a lávky bude bez výtlkov a jám. V rámci parku bude revitalizovaná zeleň, budú inštalované prvky drobnej architektúry a obnovené chodníky. Bude zrekonštruovaný autobusový prístrešok, verejné WC a parkoviská.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:08
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka