Žbince - Revitalizácia centrálnej zóny obce

Začiatok realizácie projektu: 27.7.2010; Celkové náklady projektu: 478 789,55€

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince
ITMS Kód projektu: NFP 22140120591
Prijímateľ: Žbince
Okres: Michalovce
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Názov obce je doložený z roku 1221 ako Cheb z roku 1927 ako Žbince.Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský.Obec sa spomína v roku 1221 a 1322 pri ohraničení chotára Pozdišoviec. Patrila zemepánom, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, v 18. storočí Barkóczyovcom a i., v 19. storočí Andrásyovcom. Na rozdiel od Horných Žbiniec bola nazývaná Dolnými alebo Veľkými Žbincami. V roku 1715 mala 5 opustených a 1 obývanú domacnosť, v roku 1787 mala 43 domov a 335 obyvateľov, v roku 1828 mala 61 domov a 450 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec.

Popis projektu:ŽoNFP je súčasťou komplexnej, cielenej stratégie obce s orientáciou na zlepšenie hmotnej infraštruktúry centrálnej časti.

Navrhované riešenie umožní obci ďalší kultúrny rozvoj a spoločenské vyžitie občanov. Dôležitým efektom je zvýšenie bezpečnosti pre chodcov a zlepšenie plynulosti cestnej premávky, vytvorenie bezbariérovej zóny, ktorú môžu plnohodnotne využívať aj hendikepovaní občania, zlepšenie estetického vzhľadu územia čo má pozitívny vplyv na zlepšenie komfortu bývania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:07
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka