Zalužice - Revitalizácia verejných priestranstiev

Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obcí Zalužice
ITMS Kód projektu: NFP 22140120552
Prijímateľ: Zalužice
Okres: Michalovce
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel

Informácie o obci Malé Zalužice

Názov obce je doložený z roku 1419 ako utraque Zalachka, a až v roku 1920 ako Zálužice. Obec bola administratívne začlenená pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský.

Osídlenie v neolite – sidlisko bukovohorskej kultúry z mladšej doby bronzovej a slovanské z doby poveľkomoravskej.

Obec je písomne doložená z roku 1419. Patrila panstvu Michalovce.

Veľké Zálužice:

Názov obce je doložený z roku 1249 ako Zoluska a až v roku 1808 ako Welké Zalužice. Vyvinutá obec sa spomína v roku 1249, keď majetok Sobeslavovho syna Petra získal Jakov. V roku 1427 mala s obcou Malé Zalužice 32 port. Patrila panstvu Michalovce. V rokoch 1715–20 bola takmer vyľudnená, obývanú mala 1 domácnosť, v roku 1828 mala 68 domov a 454 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Popis projektu:Výsledkom projektu je komplexná revitalizácia verejných priestranstiev vybraných centrálnych zón obce. Projekt svojim technickým riešením prispeje k debarierizácii zvolených verejných priestranstiev. Dopadom projektu je zlepšenie kvality a funkčnosti verejných priestranstiev pre 1 120 obyvateľov obce jako aj jej návštevníkov. Projekt vytvorí podmienky pre zhromažďovanie sa občanov, kultúrnospoločenské aktivity ako aj aktivity bežného dňa. Prinesie zvýšenie kvality a bezpečnosti miestnych komunikácií a chodníkov. Vkusne sa dotvorí verejný priestor s ohľadom na jeho funkčnosť a využitie. Projekt umožní realizáciu ďalších plánovaných projektov v obci.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:06
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy