Vinné - Revitalizácia verejných priestranstiev

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 614 702,55€

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vinné
ITMS Kód projektu: 22140120540
Prijímateľ: Vinné
Okres: Michalovce
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci: Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1249, keď ju získal istý Jakov od Sebeslavovho syna Petra, v tomto roku sa spomína aj fara. Roku 1335 sa spomína mlyn, 1336 vinice. Vinné patrilo panstvu Michalovce. Jedinečná poloha umožňuje intenzívne využívanie sopečných vyvrenín Vihorlatu na pestovanie viniča, ktoré svojho času patrilo k jedným zo závažných zdojov obživy miestneho obyvateľstva. Ďalšou činnosťou, ktorou sa obyvateľstvo zaoberalo, bola poľnohospodárska a ovocinárska výroba. Obec je bohatá na povrchové lomy andezitového kameniva a časť jej obyvateľov sa kamenárskou činnosťou živila. S históriu obce je nerozlučne späté vinohradníctvo. Dotvára kolorit obce a odjakživa tvorilo súčasť živobytia miestnych občanov. Hrozno a víno bolo dôležitým zdrojom príjmov, ovplyvňovalo jeho návyky i kultúru. Prvá písomná zmienka o vinohradníctve pochádza z roku 1336, keď sa obec uvádza pod názvom Wynna.

Popis projektu:Projekt prinesie vyriešenie dlhoročných problémov s nevyhovujúcim až havarijným stavom miestnej infraštruktúry v centre obce. Po ukončení realizácie projektu sa zabezpečí zachovanie obecnej infraštruktúry ale na kvalitatívne vyššej úrovni. Na základe predkladaného projektu môžeme konštatovať, že implementáciou sa znížia budúce prevádzkové náklady na opravy a úpravy verejných priestranstiev. Ušetrené finančné prostriedky sa tak môžu v budúcnosti použiť na skvalitnenie poskytovaných služieb obce pre návštevníkov a obyvateľov obce, na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov obecného úradu, na financovanie ďalších rozvojových aktivít obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:05
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001