Veľký Folkmar - Revitalizácia centra obce

Ukončenie realizácie projektu: 24.4.2012; Celkové náklady projektu: 461 538,30€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Veľký Folkmar
ITMS Kód projektu: 22140120302
Prijímateľ: Veľký Folkmar
Okres: Gelnica
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty
Začiatok realizácie projektu: 31.5.2010

Informácie o obci:Prvá zmienka o obci je z roku 1336 Villa Volkmari. Obec do roku 1960 patrila pod Spišskú Župu okres Gelnica.

Vznikla začiatkom 14. storočia na území, ktoré v roku 1282 kráľ Ladislav dal komesovi Jakubovi. Obyvatelia boli uhliari, baníci a lesní robotníci. V 18. storočí patrila Imrichovi Csákymu. Za 1. ČSR ( Československej republiky ) sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Počas SNP pôsobili v chotári partizánske skupiny.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vybavenosti centra obce Velký Folkmar. Naplnením tohto cieľa sa sledovalo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom jej regenerácie, čo má priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšenie kvality a bezpečnosti života občanov.

Územie ktoré bolo riešené predstavuje centrálny priestor obce, ten je pomerne členitý, rozdelený prechádzajúcou štátnou cestou a potokom. Centrálny priestor obce po realizácií poskytuje ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne obnoveným vzhľadom. Nový estetický prístup obyvateľom poskytuje pocit pokoja, bezpečia a spolupatričnosti k obci. Zrealizované boli sadové úpravy, verejné osvetlenie a informačné tabule. Súčasťou riešených plôch bol taktiež nezastavaný priestor za obecným úradom, na ktorom je umiestnené detské ihrisko a priestory nadväzujúce na kultúrny dom ako aj na evanjelický kostol sv.Trojice. Okrem týchto verejných priestranstiev boli zrekonštruované chodníky, miestne komunikácie, okolie potoka, lávok a autobusová zastávka. V centre pribudlo novovybudované verejné osvetlenie, kamerový systém.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:04
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001