Veľké Kapušany - Regenerácia centrálnej zóny

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 1 316 475,24€

Názov projektu: Regenerácia centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany
ITMS Kód projektu: 22140120536
Prijímateľ: Veľké Kapušany
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Názov Veľké Kapušany je motivovaný maďarským slovom kapu (brána). Slovo brána tu navyše má aj svoj obrazný význam: znamená otvorenosť, schopnosť prijať, ale aj otvoriť cestu von, do sveta. O takomto postavení mesta sa nezachovali priame staršie písomne dôkazy, no zápisnice z 19. a 20. storočia túto starú úlohu mesta uvádzajú, pretože mesto bolo druhou najdôležitejšou zastávkou migračných prúdov a ciest v smere západ - východ. Takmer na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa prerokúvali žiadosti o prisťahovanie obyvateľov zo Zakarpatskej Ukrajiny. Veľké Kapušany boli r. 1430 povýšené na mesto. V tento deň tu zasadala aj stolica, a tak podľa údajov z r. 1379 bolo mesto v tých časoch aj stoličným sídlom. Veľké Kapušany získali v r. 1420 prestížny názov oppidum (vidiecke sídlo bez mestských výsad). Údaje o počte poddaných v Kapušanoch sa neuvádzajú, podľa odhadu ich však mohlo byť necelých 200. Veľké Kapušany boli podľa dobových nariadení sídlom stoličných zasadnutí. Preto si tu mnoho mešťanov postavilo aj svoje domy. V centre mesta bol postavený rozsiahly stoličný dom, ktorý musel podľa vtedajších zvykov pojať dostatočný počet účastníkov stavovských zhromaždení. Obyvateľstvo sa zameriavalo na remeselnícku výrobu a poľnohospodárstvo. Živné pôdy lákali svojou rovinatou polohou a ľahkým spôsobom obrábania aj tých, ktorí sa spočiatku stali roľníkmi proti svojej vôli. Obidva typy zamestnania boli pre tunajších obyvateľov výnosné. Popri poľnohospodárstve tu pre nedostatok obchodu prospievali aj remeslá, mesto totiž nemalo jarmočné právo. Mesto patrilo v tom čase predstavenstvu vrchnosti leleského kláštora Svätého kríža ležiaceho za Latoricou.

Popis projektu:Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potencionálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúra a to vytvorením ucelenej kultúrno-oddychovej zóny. Projekt je orientovaný na všetky segmenty bez akejkoľvek diskriminácie, k čomu prispieva aj vybudovanie bezbariérových prístupov. Ďalšími dôležitými prvkami je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Vyrieši sa aj problém s nedostatkom parkovacích miest s výhľadom až na 20 rokov. Projekt má kladný vplyv aj na životné prostredie a znižovanie environmentálnych záťaží. Vytvorením oddychovej zóny sa sprístupní aj využívanie už existujúceho verejného prístupového bodu, čo bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:36
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia