Valaliky - Obnova centier miestnych častí obce

Začiatok realizácie projektu: 31.5.2010; Celkové náklady projektu: 677 066,08€

Názov projektu: Obnova centier miestnych častí obce Valaliky
ITMS Kód projektu: 22140120293
Prijímateľ: Valaliky
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Valaliky leží na juhu Košickej kotliny, na nivných pôdach povodia Hornádu. Od Košíc je vzdialená len 10 kilometrov. Valaliky boli vytvorené zlúčením 4 obcí v roku 1961. Tie tvoria dnes jej miestne časti. Sú to Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých. V Košťanoch sa našli pozostatky osídlenia z doby bronzovej. Všechsvätých je tiež archeologicky veľmi bohatá lokalita. Bolo tu objavené sídlisko z neolitu, sídlisko bukovohorskej kultúry a črepy potiskej keramiky, sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko košťanského typu zo staršej doby bronzovej a otomanskej kultúry, sídliská z doby halštatskej, laténskej a rímskej, slovanské pohrebisko a základy románskeho kostolíka z 12. storočia. Práve rok prvej písomnej zmienky o časti Všechsvätých – rok 1248, je udávaný ako prvá písomná zmienka o Valalikách. Jej centru dominuje rímskokatolícky Kostol Všetkých Svätých. Stavba započala začiatkom 18. storočia. Kostol je postavený v neskorobarokovom štýle s klasicistickými prvkami. Valaliky sa môžu pochváliť domom nádeje, ktorý bol postavený z prírodných materiálov. Sú posadené do pekného skultivovaného prostredia.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zlepšenie a skvalitnenie stavu verejných priestorov v centre a zvýšenie konkurencieschopnosti obce Valaliky prostredníctvom revitalizácie centrálnych zón obce. Stavebnými intervenciami a úpravami verejného priestranstva v obci Valaliky sa komplexne zrevitalizovala centrálna zóna obce. Bola rekonštruovaná miestna komunikácia, chodníky, verejné osvetlenie, upravili sa verejné priestranstvá, ktoré obsahujú rekonštrukciu a výstavbu záhradnej architektúry a zároveň boli osadené nové prvky drobnej architektúry. Všetky tieto aktivity sa realizovali centrálnej zóne obce.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:35
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy