Turňa nad Bodvou - Regenerácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 18.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 5.3.2012; Celkové náklady projektu: 822 776,60€

Názov projektu: Regenerácia centra obce Turňa nad Bodvou
ITMS Kód projektu: 22140120011
Prijímateľ: Turňa nad Bodvou
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Turňa bola obývanou usadlosťou už v praveku, čo dokazujú nálezy z bronzovej a železnej doby nájdené pri kostole. Na konci železnej doby prví obyvatelia okolia Turne boli baníkmi. Po Avaroch v roku 512 až 495 sa tu usadili Bulhari a Slovania. Kráľ sa v roku 1255 zdržiaval v Turnianskom hrade, kde ho navštívil jasovský prepošt Albert a žiadal ho, aby obnovil výsadné a darovacie listiny, zničené počas tatárskeho nájazdu. Kráľ jeho žiadosti vyhovel. Roku 1409 Turňa bola povýšená na mesto a roku 1476 ako slobodné mesto sa stalo sídlom súdnictva. V období národnooslobodzovacieho boja (1848) v zachovalých miestnostiach hradu ubytovali domobrancov. Z ich nedbanlivosti vznikol požiar, ktorý zničil celú konštrukciu strechy. Od toho času bol hrad odsúdený na zánik. Počas II. svetovej vojny Nemci zničili aj pozostalé múry hradu, keď odtiaľto odstreľovali cestu vedúcu do Košíc.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vybavenosti centra obce Turňa nad Bodvou. Naplnením tohto cieľa bolo sledované posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie, čo v súčasnej dobe má priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšila sa kvalita a bezpečnosť života občanov. Po realizácií centrum poskytuje ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne obnoveným vzhľadom. Nový estetický prístup k centrálnemu priestoru obyvateľom ponúka pocit, pokoja, bezpečia a spolupatričnosti k obci. Centrum obce po zrealizovaní projektu slúži ako oddychový priestor. Okrem verejných priestranstiev sa zrekonštruovali chodníky, miestne komunikácie, lávky a mosty.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:35
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy