Trebišov - Revitalizácia verejného priestranstva

Začiatok realizácie projektu: 9.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 31.10.2012; Celkové náklady projektu: 1 005 946,35€

Názov projektu: Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov
ITMS Kód projektu: 22140120019
Prijímateľ: Trebišov
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Trebišov je centrum južného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny. Nachádza sa zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy.Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. V tom čase bol Trebišov spolu s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Jeho osídlenie je však staršieho dáta.V roku 1876 sa Trebišov stal sídlom služnovského obvodu a spoločnosti pre reguláciu horného toku Bodrogu. Na železnicu bol napojený v roku 1871. Koncom 19. storočia došlo k početným vysťahovaleckým vlnám z mesta a okolia. Hospodársky život podporovala tunajšia lokalizácia cukrovaru (1911-1912) a elektrárne (1911). Po vzniku ČSR sa stal Trebišov v roku 1919 sídlom Zemplínskej župy a od roku 1929 sídlom okresu.

Mesto má v súčasnosti 23 460 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom revitalizácie verejného priestranstva s vytvorením bezpečného komunikačného priestoru a zóny oddychu v centre mesta a zvýšenie konkurencieschopnosti územia.

Realizáciou predkladaného projektu bola zrekonštruovaná ďalšia časť centrálnej mestskej zóny. Projekt nadväzuje na už realizované aktivity. Riešené komunikácie boli zrekonštruované, potiahnuté novým asfaltovým krytom. Zásadnou zmenou prešla križovatka ulíc T.G. Masaryka a M.R.Štefánika. Táto sa zrekonštruovala z typu "T" na kruhovú. Rekonštrukcia chodníkov bola prevedená zo zámkovej dlažby, ktorá teraz bezprostredne nadväzuje na zrekonštruovanú oddychovú zónu v parku. Tieto spevnené plochy sú prispôsobené celému územiu medzi grécko a rímsko katolíckym kostolom. V tomto priestore sú zrekonštruované chodníky boli osadené lavičky, picia fontána, stojany na bicykle a odpadkové koše. V parku je osadené nové verejné osvetlenie ktoré vytvára lepšiu večernú atmosféru. Mórový stĺp je nasvietený osvetlením z dlažby. V parku bola vysadená nová vysoká a nízka zeleň, prispôsobená existujúcej. Celý priestor parku je rekonštruovaný tak, aby zvýraznil existenciu historických pamiatok v tomto priestore. Rekonštruované autobusové zastávky sú tiež prispôsobené celkovému architektonickému rázu centrálnej zóny.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:32
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka