Švedlár - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 22.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 21.10.2011; Celkové náklady projektu: 938 786,55€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Švedlár
ITMS Kód projektu: 22140120339
Prijímateľ: Švedlár
Okres: Gelnica
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec Švedlár leží na nive rieky Hnilec. Keď sa od Mlynského vrchu pozeráme na túto dedinu, zjaví sa nám krásny výhľad v podobe vtáka . Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1312. V 17 storočí patril Švedlár medzi najľudnatejšie mestá na Spiši. Bolo to hlavne banícke mesto, ale obyvatelia pracovali aj v lesoch a na pílach. Medzi ženami bolo rozvinuté výšivkárstvo a tkáčstvo. Od roku 1968 sa v obci ťažil kremičitý piesok. Rómska komunita má v obci výrazné zastúpenie. Katolícky kostol sv. Margity bol pôvodne gotický z 2. polovice 14. storočia. V 17. storočí bola loď zbarokizovaná ťažkými piliermi. Návštevníkov zaujme pôvodná gotická klenba s figurálnou konzolou hlavy baníka zo začiatku 16.storočia. Pôsobivý interiér kostola obsahuje historicky vzácne sakrálne prvky a pôsobivé klenbové fresky.

Popis projektu:Cieľom projektu bola revitalizácia centra obce s vytvorením ľahko dostupného priestoru na aktívny oddych obyvateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti sídla v regióne. Bola obnovená a zrekonštruovaná centrálna zóna, ktorá v súčasnej dobe tvorí ucelený celok, jednoznačne diferencujúci plochy pre peších a plochy pre automobilovú dopravu. Bolo zrealizované nové verejné osvetlenie strožiarového typu. V priestore boli vytvorené dve parkoviská slúžiace tak klientom obecného úradu, ako aj návštevníkom priľahlých obchodných a reštauračných zariadení. Na spevnenej ploche vznikol priestor pre trhovníkov a ako doplnkové zariadenie bolo vybudované hygienické zariadenie. Na spevnených plochách boli osadené prvky drobnej architektúry a existujúca zeleň bola revitalizovaná, s vysadením kostrovej zelene s dominanciou listnatých stromov. Taktiež sa zrekonštruovala autobusová zastávka. Okolo kostola sa zrekonštruovali parky a upravili sady, vytvorila sa pešia komunikácia, bola doplnená o prvky drobnej architektúry a tematický chodník zastavení na krížovej ceste.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:32
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy