Spišská Nová Ves - Regenerácia námestia

Začiatok realizácie projektu: 31.5.2010; Celkové náklady projektu: 1 493 631,72€

Názov projektu: Spišská Nová Ves - Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa
ITMS Kód projektu: 22140120018
Prijímateľ: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:O tomto novom územnom celku - novej obci hovorí listina ostrihomského arcibiskupa Filipa z 29. novembra 1268, v ktorej sa spomína "plebanus de Villa Nova". Je to prvá písomná správa o Spišskej Novej Vsi.

Z tejto listiny sa dozvedáme niekoľko skutočností: prvou je, že v roku 1268 Spišská Nová Ves už ako osídlená obec jestvovala. Zároveň sa z listiny dozvedáme, že v tomto roku už bola v Spišskej Novej Vsi aj fara, teda aj kostol. Hospodársky vývoj predurčila okolnosť, že mesto malo obrovský chotár s bohatstvom lesov, rúd a s nedostatkom ornej pôdy. Množstvo baní na meď, železo a striebro, hút a hámrov vzniklo v chotári už v 14. storoči. Najstarší známy cech bol kováčsky (1439). Z ostatných remesiel boli významnejší farbiari, kolári, kordovanníci, kotlári, kožušníci, remenári, tkáči a súkenníci. Baníctvo a hutníctvo kvitli najmä v 18. a 1. pol. 19. stor.

Popis projektu:Aktivitou projektu bola komplexná rekonštrukcia chodníkov a pobytových plôch, vybudovanie cyklotrasy a rekonštrukcia starých parkovacích miest, sadové úpravy, drobná architektúra a úprava verejného osvetlenia. Dôraz sa kládol na bezbariérový prístup na celej rekonštruovanej ploche. Došlo k zníženiu environmentálnych záťaží, zvýšeniu estetickej úrovne prostredia a teda skvalitneniu životného prostredia. Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie návštevnosti mesta, zlepšenie turistického ruchu a pritiahnutie nových investorov, čo bude mať pozitívny vplyv na ďalší rozvoj mesta a získanie dostatočného objemu finančných prostriedkov na udržiavanie dosiahnutého stavu. V budúcnosti mesto nadviaže na projekt ďalšími projektmi.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:29
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról