Spišská Nová Ves - Propagácia cestovného ruchu

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 299 376,00€

Názov projektu: Integrovaná propagácia infraštruktúry cest. ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj
ITMS Kód projektu: 22130220020
Prijímateľ: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Informácie o obci:O tomto novom územnom celku - novej obci hovorí listina ostrihomského arcibiskupa Filipa z 29. novembra 1268, v ktorej sa spomína "plebanus de Villa Nova". Je to prvá písomná správa o Spišskej Novej Vsi. Z tejto listiny sa dozvedáme niekoľko skutočností: prvou je, že v roku 1268 Spišská Nová Ves už ako osídlená obec jestvovala. Zároveň sa z listiny dozvedáme, že v tomto roku už bola v Spišskej Novej Vsi aj fara, teda aj kostol. Hospodársky vývoj predurčila okolnosť, že mesto malo obrovský chotár s bohatstvom lesov, rúd a s nedostatkom ornej pôdy. Množstvo baní na meď, železo a striebro, hút a hámrov vzniklo v chotári už v 14. storoči. Najstarší známy cech bol kováčsky (1439). Z ostatných remesiel boli významnejší farbiari, kolári, kordovanníci, kotlári, kožušníci, remenári, tkáči a súkenníci. Baníctvo a hutníctvo kvitli najmä v 18. a 1. pol. 19. stor.

Popis projektu:Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie turistického potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:29
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról