Sobrance - infraštruktúra

Začiatok realizácie projektu: 17.10.2011; Celkové náklady projektu: 1 126 962,23€

Názov projektu: Sobrance - infraštruktúra
ITMS Kód projektu: NFP22140120663
Prijímateľ: Sobrance
Okres: Sobrance
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Sobrance sú doložené z 1344 ako Vasaros Tyba, a až v roku 1920 ako Sobrance. Osídlenie v eneolite - sídlisko s kanelovanou keramikou, bližšie nedatovateľný mohylník.

Vyvinutá obec s trhovým miestom, soľným prameňom a mlynom sa spomína z roku 1344, 1351 dostala trhové právo, neskôr v roku 1398 jarmočné právo a Sobrance sa vyvíjali ako zemepánske mestečko panstva Michalovce-Tibava. Obyvatelia zaoberali sa poľnohospodárstvom a remeslami. V súčasnosti je tu lesný závod, výrobňa Vinárskych závodov Košice, prevádzkáreň Združenej výroby Michalovce, veľkopekáreň, STS, opravovňa poľnohosp. strojov a i., do r. 1958 tehelňa. Do 1960 boli Sobrance sídlom okresu. Sobrance majú priznaný štatút mesta.

Popis projektu:Realizáciou projektu vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna, plynule nadväzujúca na okolitú zástavbu. Zvýši sa bezpečnosť priestranstva inštalovaním nových povrchov nášľapných plôch. Realizáciou projektu sa nielen skrášli centrum mesta, ale poskytne sa priestor aj pre oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, čím sa vytvoria podmienky pre zlepšenie podmienok cestovného ruchu v meste i regióne. Zvýši sa aj atraktivitu tohto sídla aj v nadregionálnom a medziárodnom meradle.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:28
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001