Slovinky - Revitalizácia centrálnej zóny obce

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 657 985,00€

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky
ITMS Kód projektu: NFP 22140120545
Prijímateľ: Slovinky
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Nižných a Vyšných Sloviniek.

Nižné Slovinky: V roku 1368 Abakuk, a až v roku 1920 Nižné Slovinky.

Vyšné Slovinky: V roku 1460 Zlowinka utraque, a až v roku 1920 Vyšné Slovinky.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred rokom 1960 pod okres Gelnica. Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Nižné Slovinky: Spomínajú sa v roku 1368. Vznikli na území Gelnice ako banská obec. V 14. storočí patrili Richnavskému panstvu, v 15. storočí s ním pripadli Zápoľskovcom a od roku 1693 Csákyovcom. V 15. Storočí sa odčlenili. Vyšné Slovinky: V chotári sa ťažilo striebro a meď. V 18. storočí vlastnili ťažiari ždružení v Spolku hornouhorských ťažiarov mediarsku hutu sv. Mikuláša, vtedy jednu z najvýnosnejších v Uhorsku. Panstvo malo veľký zisk z ťažby dreva. V 2. polovici 19. storočia ťažba medi upadla a začala sa ťažiť železná ruda. Majetok Hornádskej železiarskej spoločnosti v roku 1895 prešiel do vlastníctva Pohornádskej žel. úč. spoločnosti, v roku 1900 do Rimavskomuránsko-šalgotarjánskej. Bane a úpravňa sa od roku 1898 modernizovali.

Popis projektu:Stavebnými intervenciami verejného priestranstva v obci Slovinky bude po úspešnom ukončení tohto projektu komplexne zrevitalizovaná centrálna zóna obce. Aktivity projektu budú zahŕňať rekonštrukciu 3 vetiev miestnych komunikácií, rekonštrukciu chodníkov /4 vetvy/, výstavbu autobusovej zastávky, výstavbu verejného osvetlenia /stožiarové a iluminačné/, úpravy verejného priestranstva, ktoré budú obsahovať rekonštrukciu a výstavbu verejnej zelene a osadenie nových prvkov drobnej architektúry.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:28
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001