Slovenské Nové Mesto Revitalizácia centrálnej zóny obce

Začiatok realizácie projektu: 4.6.2010; Ukončenie realizácie projektu: 14.3.2012; Celkové náklady projektu: 647 678,28€

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovenské Nové Mesto
ITMS Kód projektu: 22140120054
Prijímateľ: Slovenské Nové Mesto
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Kataster obce pred vznikom nášho samostatného štátu v roku 1918 bol súčasťou katastra maďarského mesta Sátoraljaújhely, s ktorým bezprostredne susedí. Osídlenie v neolite. Sídlisko bukovohorskej kultúry. Názov obce je doložený z roku 1918 ako Nové Mesto Slovenské, z roku 1920 ako Slovenské Nové Mesto. Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Od roku 1947 je tu mraziareň a ľadovňa, od roku 1948 výrobňa vinárskych závodov, od roku 1953 pekáreň, od roku 1966 sušiareň krmovín. V obci je hraničný prechod s colnicou. V súčasnej dobe má obec približne 1079 obyvateľov.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť pohraničnej obce Slovenské Nové Mesto prostredníctvom revitalizácie jej centrálnej zóny, čím je naplnená väzba na príslušný cieľ opatrenia, ktorým je - Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.

Obec zrekonštruovala miestne komunikácie, bol odstránený nevhodný podklad vrátane demontáže a montáže obrubníkov a rekonštrukcia priľahlých plôch. Chodníky a autobusová zastávka dostali novú podobu bolo dobudované nové verejné osvetlenie, ktoré bolo doplnené parkovými svietidlami. Spevnili sa plochy pri 2 kostoloch s prepojením na existujúci dom smútku. Boli upravené verejné priestranstvá, ako aj park ktorému dominuje súsošie Cyrila a Metóda cesty smer Trebišov – Borša a smer Čerhov – Borša, zrekonštruovala sa fontána a vysadila sa nová zelene.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:27
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001