Sečovce - Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev

Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Sečovciach
ITMS Kód projektu: NFP 22140120529
Prijímateľ: Sečovce
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel


Informácie o obci:Osídlenie v neolite, nálezy z doby slovanskej. Obec sa spomína od roku 1255 ako Zeech a až v roku 1927 ako Sečovce, maďarsky Gálszécs. Obec v roku 1255 bola majetkom magistra Petra z rodu Aba, v roku 1320 patrila Mičbánovcom a hradu Purustyan. Od roku 1437 sa Sečovce spomínajú ako zemepanské mestečko s jarmočným právom a mýtom. V erbe, pochádzajúcom zo začiatku 16. storočia malo orlicu s mesiacom a hviezdou. V rokoch 1470-1490 sa Sečovciach konali župné zhromaždenia. V roku 1600 sa pánmi mestečka stala rodina Szemereovcov a pripojila ho k panstvu Trebišov. V roku 1633 sa spomína tunajší cech obuvníkov, v roku 1642 krajčírov a kožušníkov. V protihabsburských bojoch a následkom moru v roku 1663 utrpelo mestečko značne škody. Súpis z rokov 1715-1720 udáva, že bolo takmer zbúrané. Mestečko malo 157 domácnosti opustených a iba 14 osídlených. Po obnovení boli Sečovce naďalej trhovým strediskom, ale poľnohospodárskeho rázu. V roku 1936 tu bola veľká protifašistická manifestácia. Počas 2. svetovej vojny pôsobili v chotári obce partizánske skupiny, ktoré začali vznikať už od roku 1943. Koncom 1944 tu pôsobil partizánsky oddiel Buďonnyj. V zime v roku 1944 boli Sečovce 7 týždňov vo frontovom pásme a boli značne poškodené. Mesto oslobodili dňa 2. 12. 1944 vojská 4. ukrajinského frontu. V rokoch 1948-1960 boli sídlom okresu. Sečovce majú priznaný štatút mesta.

Popis projektu:Vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna.Zvýšenie atraktivity mesta z hľadiska turizmu. Dosiahne sa trvalo udržateľný rozvoj mesta.Zvýši sa bezpečnosť priestranstva. Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry. Sprístupnenie zóny väčšiemu počtu ľudí, rekonštrukcia parkovacích plôch.Zvýšenie estetickej úrovne priestranstva.Zníženie enviro.záťaží a novou výsadbou zelene skvalitnenie ŽP.Sprístupnenie zóny odstránením bariér.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:26
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001