Sečovce - Regenerácia sídiel s rómskym osídlením

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 651 703,75€

Názov projektu: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce
ITMS Kód projektu: 22140120560
Prijímateľ: Sečovce
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Informácie o obci:Sečovce (maď. Gálszécs, ukr. Сечівці) sú mesto na Dolnom Zemplíne, súčasť okresu Trebišov, Košického kraja, Slovenskej republiky. Intravilán sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, v nadmorskej výške 110 až 160 m. n. m. juhovýchodne od Dargovského priesmyku prechádzajúc z Podslanskej pahorkatiny do Východoslovenskej nížiny. V západovýchodnom smere mestom preteká potok Trnávka, ktorý je hlavným zdrojom pre vodnú nádrž Sečovce. Pre oblasť Sečoviec je charakteristické mierne teplé a suché podnebie s chladnou zimou.

Archeologické nálezy dokazujú osídlenie priestoru Sečoviec v paleolite. V dobe rímskej malo tunajšie obyvateľstvo obchodné styky s Rímskou ríšou, čomu nasvedčujú nálezy rímskych mincí z okolia. Predpokladá sa, že Sečovce ako obec existujú nepretržite od 9. storočia, pričom prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245. Od roku 1414 sa spomínajú ako mestečko. V 17. storočí sa vďaka rozkvetu remeselníctva a obchodu vyprofilovali na dôležité administratívne a obchodné centrum v Zemplínskej župe. V období od polovice 19. storočia do roku 1928 a v rokoch 1949 – 1960 boli Sečovce sídlom okresu.

Popis projektu:Cieľom projektu je odstránenie nevyhovujúcich podmienok fyzického životného prostredia a zlepšenie bezpečnosti občanov investíciami do infraštruktúry v Meste Sečovce. Prostredníctvom projektu sa vybudujú a zrekonštruujú komunikácie pre peších, zrekonštruujú sa miestne komunikácie. V obci sa zrealizuje úprava verejnej zelene , zrekonštruujú sa spevnené plochy a osadí sa lavička a smetný kôš v rámci výstavby novej autobusovej zastávky na Bačkovskej ulici. Všetky spevnené plochy a verejná zeleň budú riešené bezbariérovo. Zrekonštruuje sa verejné osvetlenie od Novej ulice do centra mesta a zriadi sa chýbajúce verejné osvetlenie na Bačkovekej ulici.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:25
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001