Sady nad Torysou - Regenerácia obce

Začiatok realizácie projektu: 28.5.2010; Ukončenie realizácie projektu: 3.7.2012; Celkové náklady projektu: 507 754,23€

Názov projektu: Regenerácia obce Sady nad Torysou
ITMS Kód projektu: 22140120377
Prijímateľ: Sady nad Torysou
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec vznikla 1964 zlúčením Bystera a Zdoby. Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1335, presne z opisu chotára Krásnej nad Hornádom. Zdoba taktiež priamo susedila s Krásnou nad Hornádom a dozaista patrila k základnému majetku opátstva, avšak sa nezachovali dokumenty z 12. a 13. storočia. Po roku 1720 sa do obce sťahovalo nové, prevažne slovenské gréckokatolícke obyvateľstvo. Konskripcia cirkví a farárov z roku 1746 udáva, že v Zdobe sa rozpráva slovensky a maďarsky, pričom prevláda slovenčina. Prvú písomnú zmienku o obci Byster poznáme zo záznamov o vyberaní pápežských desiatkov, konkrétne v rokoch 1332 - 1335. Ležala na dôležitej ceste do Šariša. Patrila benediktínom z Krásnej nad Hornádom. Živili sa poľnohospodárstvom, klčovali lesy, boli známi pestovaním čerešieň.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vybavenosti centra obce Sady nad Torysou. Naplnením tohto cieľa sa sledovalo posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom jej regenerácie, čo má priamy dopad na jej konkurencieschopnosť, zatraktívnenie, zvýšenie kvality a bezpečnosti života občanov.

Riešené územie predstavuje centrálny priestor v jednotlivých častiach obce, ktorý je pomerne jednoduchý. Centrá jednotlivých častí obce boli spojené chodníkom. Po realizácií boli prepojené centrá jednotlivých častí , ktoré tvoria ucelený priestor s prvkami modernej infraštruktúry s výrazne obnoveným vzhľadom. Nový estetický prístup k centrálnemu priestoru obyvateľom ponúka pocit, pokoja, bezpečia a spolupatričnosti k obci. Centrá v častiach obce po zrealizovaní projektu slúžia ako oddychový priestor. Okrem týchto verejných priestranstiev sa zrekonštruovali chodníky, miestna komunikácia, autobusové zastávky a osvetlenie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:25
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001