Rozhanovce - Rekonštrukcia centrálnej zóny obce

Začiatok realizácie projektu: 7.4.2011; Celkové náklady projektu: 874 180,68€

Názov projektu: Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Rozhanovce
ITMS Kód projektu: 22140120488
Prijímateľ: Rozhanovce
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvé osídlovanie bolo v neolite, bolo tu sídlisko bukovohorskej kultúry. Prvá písomná zmienka o obci Rozhanovce bola zachytená v donačnej listine kráľa Štefana V. roku 1270 pod názvon Rozgun. O skoršom osídlení tejto lokality svedčia aj nálezy z mladšej kamennej doby a opevnená osada z bronzovej doby. Pri prechádzke Rozhanovcami na nás dýcha história aj dnes. Nevidno už Rozhanovský zámok, ani 9 panských kúrií, ale niektoré sú zachované aj dnes. V najzachovanejšej sídli obecný úrad. Obec je známa najmä bitkou pri Rozhanovciach, ktorá sa odohrala 15. júna v roku 1312. V roku 1850 tu sídlil služnovský úrad pre slovenské obce Abovsko-turnianskej župy. Rozhanovce su rodiskom maliara-portrétistu Leopolda Horowitza. Najstaršia známa zachovaná fotografia Rozhanoviec bola zverejnená v roku 1896 na Abovsko-turniaskej monografii. Na fotozábere je Soóvá kúria a v pozadí sa nachádza kostol aj zo starou vežou pred jej renováciou.

Popis projektu:Revitalizácia verejných priestranstiev sa zrealizuje 6 hlavnými činnosťami a 3 podpornými špeckými cieľmi: - Úprava verejných priestranstiev (2839m2) a úprava verejnej zelene (2720m2) : - Výstavba a rekonštr. ver. osvetlení (6 svietidiel),Výstavba a rekonštr. chodníkov a ich dopr. subsystémov (384m),: - Rekonštr. miestnych kom. vrátane dopr. subsystémov (1820m) : - Rekonštr. a výstavba autobusových zastávok (6), Rekonštrukcia mostov a lávok v náväznosti na realizáciu investičných aktivít (jedna lávka pre peších), Spracovanie realizačného stav. projektu s rozpočtom vrátane stav. a autorského dozoru, Zabezp. prípravy koordinácie zúčast. strán, sprac. žiadosti o NFP, admin. projektu, optimalizácia výdavkov proj. prostredníctvom verejných súťaží v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:24
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001